Εναλλακτική συνάντηση του ΑΡΔΗΝ, 19-23 Ιουλίου 2017