Για μια ενδογενή ολοκληρωμένη παραγωγική ανασυγκρότηση, εκδήλωση στην Αθήνα 9/4